• Regulamin DAN KLUBU

Regulamin programu lojalnościowego sklepu internetowego DAN PALIGA
DAN KLUB

§1.Postanowienia ogólne.

          Organizatorem Programu Lojalnościowego jest firma PAL – INSTAL DAMIAN PALIGA prowadząca sprzedaż w sklepie DAN PALIGA. numer NIP 9591276074, REGON: 387865190;
Adres miejsca wykonywania działalności PAL- INSTAL Damian Paliga , Brynica 76A, 26-065 Piekoszów;
Adres do doręczeń: Brynica 76A 26-065 Piekoszów, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@dansklep.pl.
Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy sprzedaży ze Organizatorem.
Program Lojalnościowy organizowany jest za pośrednictwem sklepu internetowego, której właścicielem i administratorem jest Organizator.

§2.Definicje.

1.Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Organizatora,
2.Organizator - sklep internetowy DAN PALIGA będący własnością frmy: PAL - INSTAL Damian Paliga,  numer NIP 9591276074, REGON: 387865190; Adres miejsca wykonywania działalności PAL- INSTAL Damian Paliga , Brynica 76A, 26-065 Piekoszów; Adres do doręczeń: Brynica 76A 26-065 Piekoszów, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@dansklep.pl.
3.Sklep internetowy – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: www.dansklep.pl.
4.DAN KLUB – program lojalnościowy organizowany zgodnie z niniejszym Regulaminem przez Organizatora.
5.Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady naliczania i rozliczania punktów w programie lojalnościowy DAN KLUB.
6.Produkt – artykuł zakupiony przez Kupujacego przez zawarcie umowy sprzedaży z Organizatorem.

§3.Warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym DAN KLUB.

1.Uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest Kupujący w Sklepie internetowym Produkty.
2.Każdy Kupujący za dokonanie zamówienia przydzielone ma punkty po osiagnięciu przez zamówienie statusu - zrealizowane.
3.Kupujący uczestniczący w Dan KLUBIE obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Kupujący obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w zakładce Moje konto.

§4.Warunki programu lojalnościowego DAN KLUB.

1.DAN KLUB obowiązuje od dnia 01.06.2021roku przez czas nieokreślony.
2.Kupującemu biorącemu udział w DAN KLUBIE przyznawane są punkty tytułem zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym.
3.Ilość punktów przyznawanych Kupującemu z tytułu zawieranej przez niego umowy sprzedaży Produktu jest wskazywana na stronie Sklepu Internetowego w opisie każdego Produktu biorącego udział w Programie Lojalnościowym.
4.Kupującemu nie przysługują punkty w wysokości danego zamówienie w przypadku jego anulowania.

§5.Wykożystanie punktów.

1.Kupujący jest uprawniony do wykorzystania przyznanych mu punktów na wymianę ich na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym.
2.Ilość Punktów niezbędnych do możliwości wymiany ich na Produkt dostępny w Sklepie, wskazana jest każdorazowo przy opisie każdego Produktu w Sklepie Internetowym.
3.Zgromadzone środki nie mogą zostać wypłacone Kupującemu i podlegają wymianie wyłącznie w Sklepie internetowym Organizatora.

§6.Dane osobowe.

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z DAN KLUBU skutkuje odmową udziału w nim.
2.Celem zbierania danych osobowych Klupującego przez Administratora jest realizacja DAN KLUBU.
3.Podstawą przetwarzania danych osobowych Kupującego jest konieczność realizacji umowy, której Kupujący jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
4.Każdemu uczestnikowi DAN KLUBU przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. 
5.W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ustępie 6 punkt 4 można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres podany na stronie Sklepu internetowego Organizatora.

§7.Warunki rezygnacji i odstąpieia od udziału w DAN KLUBIE.

1.Kupujący może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w DAN KLUBIE usuwając konto ze Sklepu internetowego.
2.Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Programu Lojalnościowego w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o tym fakcie Klientów będących uczestnikami.

§8.Postanowienia końcowe.

1.Prawem właściwym dla DAN KLUBU jest prawo polskie i język polski.
2.Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Kupującego, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w DAN KLUBIE w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. 
3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.