• Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
DAN PALIGA
§1: Wstęp

Sklep internetowy DAN PALIGA, dostępny pod adresem internetowym: www.dansklep.pl, prowadzony przez PAL - INSTAL DAMIAN PALIGA,  numer NIP 9591276074, REGON: 387865190;

Adres miejsca wykonywania działalności PAL- INSTAL Damian Paliga , Brynica 76A, 26-065 Piekoszów;

Adres do doręczeń: Brynica 76A 26-065 Piekoszów, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@dansklep.pl,

Numer Rachunku Bankowego : 56114020040000330280814305

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady oraz tryb zawierania Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

§2: Definicje

1.Kupujący – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

2.Sprzedawca - sklep internetowy DAN PALIGA będący własnością frmy: PAL - INSTAL Damian Paliga,  numer NIP 9591276074, REGON: 387865190; Adres miejsca wykonywania działalności PAL- INSTAL Damian Paliga , Brynica 76A, 26-065 Piekoszów; Adres do doręczeń: Brynica 76A 26-065 Piekoszów, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@dansklep.pl,

3.Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem: www.dansklep.pl.

4.Klient - konsument, osoba fizyczna, podmiot dokonujący zakupów w Sklepie internetowym.

5.Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

6.Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

7.Formularz zamówienia - dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży w tym warunków płatności i dostawy.

8.Konto - konto Klienta w Sklepie internetowym, są w nim gromadzone dane osobowe podane dobrowolnie przez Klienta oraz informacje o złożonych zamówieniach.

9.Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą.

10.Koszyk - element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego produkty do zakupu z możliwością regulacji ilości produktów.

11.Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, każdorazowo zawarta na odległość, bez fizycznej obecności stron.

§3: Postanowienia wprowadzające

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem internetu na podstawie niniejszego Regulaminu. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego Regulaminu oraz z polityki prywatności (Polityka prywatności).
 2. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:

- dostęp do internetu,

- komputer z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową.

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga zakładania Konta. Składanie Zamówienia przez Klienta na produkty dostepne w Sklepie internetowym, możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z § 4 punktem 4 Regulaminu lub przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 2. Przed wypełnieniem Formularza rejestracji oraz utworzeniem Konta, Kupujący proszony jest o zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptację.
 3. Ceny artykułów podane w Sklepie internetowym przedstawione są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek).
 4. Na końcową ostateczną kwotę do zapłaty przez Kupujacego składa się cena za produkty oraz koszty dostawy, o której Klient jest informowany na stronie Sklepu internetowego.

§4: Składanie zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać całą dobę przez 365 dni w roku. Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy w dni robocze w godzinach pracy podanych na stronie Sklepu internetowego.
 2. Klient ma możliwość wyboru Drogerii oraz Drogerii ekologicznej w celu złożenia zamówień. Po wybraniu rodzaju drogerii przechodzi do odpowiedniej zakładki.
 3. W celu skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia przez Formularz zamówienia, Kupujący proszony jest o:
a) dodanie produktu do Koszyka,
b) zalogowanie się do Konta lub skorzystanie z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,
c) wypełnienie dostępnego na stronie Sklepu internetowego Formularza zamówienia,
d) przesłanie Formularza zamówienia do Sprzedajacego używając przycisku Zamówienie.

Złożenie Zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest równoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem i Sprzedającym.

 1. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji zamówień w przypadkach niezależnych od sklepu. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie przez Sklep internetowy. Czas kiedy Klient otrzyma zamówiony towar jest uzależniony od czasu realizacji zamówienia przez Sklep internetowy oraz od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 2. Zakładanie Konta w Sklepie internetowym polega na wypełnieniu Formularza rejestracji. Założenie Konta jest darmowe. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Kupującego. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Kupującego na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@dansklep.pl.

§5: Formy dostawy i metody płatności

 1. Klient może skorzystać z metod płatności:
a) Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.
b) Płatności elektroniczne - przelewy 24.
c) Płatność kartą płatniczą - przelewy 24.
d) Płatność blikiem - przelewy 24.
 1. Klient może wybrać następujące metody dostawy:
a) Inpost przesyłka kurierska.
b) Inpost przesyłka paczkomatowa.
c) DHL przesyłka kurierska.
d) DPD przesyłka kurierska
e) Poczta Polska przesyłka Expres 24.

§6: Realizacja Umowy sprzedaży.

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 4 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta w Formularzu zamówienia. Potwierdzenie zawiera oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia oraz przekazaniu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail potwierdza się zawarcie Umowy sprzedaży.
 3. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem, płatności elektronicznej albo kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do jej dokonania w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostaje automatycznie anulowane.
 4. Produkty zostaną wysłane przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 § 6), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 6. Początek biegu terminu dostawy liczy się od dnia uznania na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 7. Nie ma możliwości odbioru osobistego produktów w siedzibie firmy podanym w Regulaminie.
 8. Dostawa produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 9. Dostawa produktów do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktów (w tym opłata za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są opisane i dostępne dla Kupującego na stronach Sklepu internetowego.

§7: Odstąpienie od umowy

 1. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dostarczenia zakupionego produktu Klientowi lub osobie przez niego uprawnionej.
 2. W przypadku Umowy sprzedaży która obejmuje więcej niż jeden produkt, termin wskazany w § 7 punkt 1 biegnie od daty dostawy ostatniego produktu lub części.
 3. Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia za pomocą tradycyjnej poczty lub poczty elektronicznej.
 4. Po otrzymaniu oświadczenia Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Klienta o otrzymaniu dokumentu.
 5. Skutki odstąpienia od umowy:
a) W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się Umowe sprzedaży za niezawartą.
b) W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, dokonane płatności, w tym koszty dostarczenia produktów, z wyłączeniem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c) Zwrot środków Sprzedawca dokona taka metodą płatości, jakie zostały użyte przez Klienta przy zawieraniu Umowy Sprzedaży. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy Klient wyraźnie zgodził sie na inne rozwiązanie, nie wiążące się z dodatkowymi kosztami dla niego.
d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu zwrotu produktów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e) Klient powinien odesłać produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o woli odstąpienia od Umowy sprzedaży.
f) Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów, uwzględniając wymagania odpowiedniego pakowania produktu do wysyłki w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem.
g) Produkty zwracane przez Klienta nie mogą nosić śladów użytkowania.
           6. Prawo dostąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do Umowy sprzedaży:
a) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
b) W której przedmiotem świadczenia jest rzecz z krótką datą przydatności do użytku;
c) O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługe za wyraźną zgodą Kupujacego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenie przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;

§8: Odpowiedzialność za wady

 1. Umową sprzedaży objęte są produkty nowe.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wad zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamacje należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Klient zobowiązany jest do określenia w reklamacji: zwięzłego opisu wady, okoliczności i daty jej wystąpienia, dane Klienta oraz żądania w związku z wadą produktu.
 6. Sprzedawca ustosunkuje sie do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa sie, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 7. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.

§9: Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacjie dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne na stronach internetowych powiatowych lub miejskich rzeczników konsumenta oraz w ich siedzibach; organizacji społecznych, do których zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych oraz pod natępującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php
 2. Klient posiada następujące przykładowe mozliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawach rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pmocy powiatowego bądź miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów.
b) Klient ma prawo zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm) z wnioskiem o wszczęcie postępowania medjacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

§10: Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy Klient wyrazi zgodę na wykorzystanie jego danych do celów marketingowych.
 3. Jako Administrator danych osobowych, powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności następującym podmiotom:
a) Świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Sklep internetowy.
b) Świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe – w celu doręczania przesyłek z zamówionymi produktami.
c) Organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą.
d) Dostawcy usług księgowych, prawnych zapewniający administratorowi wsparcie księgowe, prawne (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
e) Dostawcom usług i towarów, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu internetowego np. w celu realizacji zamówienia; W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.
4.Klient ma prawo do dostępu oraz poprawiania treści swoich danych osobowych.
5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości jej zawarcia.

§11: Postanowienia końcowe

 1. Umowy sprzedaży zawierane przez Sklep internetowy są w języku polski.
 2. Sprzedawca ma prawo dokonać zmian w niniejszym Regulaminie będących skutkiem ważnych przyczyn: zmian w prawie, zmiany sposobów dostawy i płatności - w zakresie, w jakim te zmiany mają wpływ na realizację Regulaminu. Każdorazowo Sprzedawca poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powrzechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.